پردیس شهید بهشتی بندرعباس (برادران )

گروه علوم پایه

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

1

سارا امانی

زمین شناسی

2

مظفر باقرزاده

زیست شناسی

3

علی بهرام شاهی

زیست شناسی

4

اصغر نجفی نسب

زیست شناسی

5

منوچهر ضیایی

ریاضی

6

پگاه معتمد

ریاضی

7

مرجان معیری

ریاضی

8

ولی الله میر جلیلی

شیمی

9 وحیده مذنبی فیزیک
 


نظرات کاربران