پردیس شهید بهشتی بندرعباس (برادران )

گروه الهیات

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

1

حسام الدین بهاری

الهیات و معارف اسلامی

2

محمد تقی قهرمانی فرد

فلسفه و حکمت

3

عبدالله حسینی

زبان و ادبیات عرب

 


نظرات کاربران