پردیس شهید بهشتی بندرعباس (برادران )

سند راهبردی دانشگاه

 

شعار آرمانی دانشگاه فرهنگیان در افق چشم انداز 1404

 • دانشگاه فرهنگیان، رکن تحول  و تعالی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران"

چشم انداز و بیانیه ماموریت دانشگاه فرهنگیان در افق چشم انداز 1404

 

دانشگاه فرهنگیان در افق چشم انداز، موسسه­ای است در گستره ملی، با هویتِ ماموریت گرای حرفه­ای؛ برای تأمین، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و منطبق بر سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران؛ که با استفاده از همه ظرفیت های محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی؛ در جهت دست یابی به ویژگی های زیر گام برمی دارد:

 • کانون تجلی مرتبه قابل قبولی از حیات طیبه در ابعاد فردی و اجتماعی
 • زمینه­ساز تکوین و تعالی هویت یکپارچه انسانی، اسلامی، ایرانی، انقلابی و حرفه ای دانشجومعلمان و فرهنگیان
 • برخوردار از هیأت علمی، کارشناسان، کارکنان و مدیران مومن، متخلق، عالم، صالح، تعالی­جو و تحول آفرین
 • برخوردار از ظرفیت جذب استعدادهای برتر در عرصه معلمی
 • پیشرو در توسعه شیوه های نوین آموزشی بر بستر فناوری اطلاعات
 • دارای تعامل سازنده با جامعه، دانشگاه­های کشور، منطقه و جهان
 • برخوردار از موقعیتی ممتاز در سطح ملی، منطقه­ای و بین­المللی
 • پیشگام در پژوهش، تولید و ترویج علم و فناوری در عرصه تربیت معلم و دانش میان رشته ای آموزش در سطح ملی
 • ملتزم به معیارهای کیفی در توسعه کمی دانشگاه­

ارزش های محوری دانشگاه فرهنگیان در افق چشم انداز 1404

 

 1.  التزام به نظام معیار اسلامی جهت تحقق آرمان های انقلاب اسلامی با تکیه بر اندیشه ناب امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری(دام عزه)
 2. التزام به اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه سند تحول بنیادین نظام تعلیم وتربیت رسمی وعمومی، سند دانشگاه اسلامی، سند نقشه جامع  علمی کشور و سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1392
 3. حاکمیت معنویت، عقلانیت، عدالت، آزاداندیشی و تقوا (خویشتن بانی) در رشد متوازن و همه جانبه شخصیت مخاطبان  
 4.  رعایت حقوق افراد و احترام به عقاید و ارزشها وآداب و سنن فرهنگی و اجتماعی آنها در چارچوب نظام معیار اسلامی
 5. تاکید بر حفظ کرامت مخاطبان؛ صرف نظر از تفاوتهای فردی و فرهنگی در راستای تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی
 6. حمایت از مواجهه انتقادی، خردورزانه، عالمانه و منصفانه با دیدگاه ها و موضوعات متنوع دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
 7. تاکید بر رعایت موازین، آداب و اخلاق انسانی و اسلامی و تقدم تهذیب و تزکیه بر تعلیم وتعلم در فرآیند تربیت
 8. ترغیب و تشویق خلاقیت، شفافیت،  بهبود کیفیت و افزایش بهره وری  
 9. التزام به شایسته سالاری، شایسته گزینی وشایسته گماری در انتصابات و تعهد به اصول اخلاق حرفه ای در ارائه خدمات و محصولات
 10.  استفاده از خرد جمعی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در کلیه سطوح مدیریتی دانشگاه  
 11. یکپارچگی و انسجام تدابیر و برنامه های دانشگاه با توجه به ملاحظات ارزشی، فرهنگی و زیست محیطی
 12. ایجاد محیطی ، پاکیزه و سالم؛ آراسته و زیبا؛ امن و ایمن؛ سرشار از نشاط، صمیمیت، همدلی، اعتماد و درک متقابل
 13.  باور به  تدابیر موقعیتی برآمده از تامل و تفکر توسط کارگزاران بخش های مختلف در مواجهه با شرایط پیش بینی نشده
 14. التزام به رویکرد شایستگی محور و تاکید بر شایستگی های عام، حرفه ای و تخصصی در تربیت معلم
 15. تاکید برگسترش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی  با حضور خودانگیخته، اختیاری و آگاهانه  مخاطبان در عرصه های ملی، منطقه ای و جهانی
 

 

 

 

چالش ها

 

چالش های اصلی پیش روی دانشگاه فرهنگیان عبارتند از:

 1. پایین بودن منزلت حرفه معلمی با توجه به شان حقیقی معلم از منظر اسلام
 2. مشارکت نابسنده عوامل و نهادهای سهیم و موثر در امر تربیت معلم
 3. تعدد و ناهمخوانی نگرش های تحولی در حوزه تربیت معلم
 4. محدودیت منابع و زیرساخت های دانشگاه با توجه به جایگاه و نقش آن در اعتلای نظام تعلیم و تربیت کشور
 5. بی توجهی نسبی مدیران آموزش و پرورش در سطوح صف و ستاد به استقلال سازمانی دانشگاه (اداری و مالی) طبق اساسنامه مصوب
 6. حاکمیت رویکرد آموزش محوری و فقدان پیوند موثر بین آموزش و پژوهش در عرصه تربیت معلم
 7. عدم انطباق سبک های مدیریتی غیر منطعف با ضرورت ایفای نقش تربیتی مدیران دانشگاه در عرصه تربیت معلم
 8. نا همسویی جریان تربیت نیروی انسانی متخصص در آموزش عالی کشور با نیازهای دانشگاه فرهنگیان (میان رشته ای های حوزه آموزش)
 9. بی ثباتی و نوسان در برآورد نیاز آموزش و پرورش به نیروی انسانی جدید
 10. عدم تناسب رویه های جاری در مراجع فرادست با اقتضائات توسعه دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک دانشگاه ماموریت گرا
 11. انکارناپذیری نقش اجتماعی دانشکده های علوم تربیتی در تامین نیروی انسانی مورد نیاز اموزش و پرورش با توجه به نقش تعیین شده برای دانشگاه فرهنگیان
 12. عدم انطباق نگاه و رویه های حاکم بر سنت تربیت معلم کشور با ضرورت دستیابی به شایستگی های معلمی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
 13. نگاه بدبینانه و مقاومت در برابر بهره گیری از تجربیات جهانی در حوزه تربیت معلم

 

اهداف کلان

 1.  دستیابی به مرجعیت در حوزه تربیت معلم متناسب با  مبانی تربیت اسلامی در سطوح ملی و فراملی
 2. تربیت دانش آموختگان(معلمان، مدیران و سایر منابع انسانی) برخوردار از شایستگی های عام (انسانی، اسلامی، انقلابی و ایرانی) و تخصصی و حرفه ای طراز آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
 3. ساماندهی و مدیریت علمی فرآیندتوانمندسازی و ارتقای سطح شایستگی های معلمان، مدیران و سایر منابع انسانی آموزش و پرورش
 4. تقویت و ارتقای جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید علم و فناوری در حوزه تربیت معلم و دانش میان رشته ای آموزش در سطح ملی
 5. استقرار و نهادینه سازی نظام تضمین کیفیت

راهبردهای کلان

 1. حاکمیت فضای فرهنگی و تربیتی برکلیه شئون دانشگاه مبتنی بر ارزش های حیات طیبه
 2. ساماندهی نظام مدیریت، ساختار و تشکیلات
 3. اصلاح نگرش های موجود و احراز شان دانشگاه به عنوان یک نهاد تخصصی- حرفه ای
 4. نوآوری و تحول در رشته ها، ساختار و محتوای برنامه های درسی با رعایت استلزامات نقشه جامع علمی کشور
 5. استقرار نظام بهبود مستمرکیفیت علمی، آموزشی و تربیتی دانشگاه
 6. نهادینه ساختن نظام پایش وتضمین کیفیت
 7. توسعه و تقویت همکاری های علمی- بین المللی با دانشگاه های تربیت معلم و سایر نهادهای علمی حوزه تربیت معلم با اولویت جهان اسلام
 8. توسعه پژوهندگی و استقرار فرهنگ پژوهش مداری در فرآیند سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت
 9.  توسعه ظرفیت و ارتقای فرایند بهسازی منابع انسانی آموزش و پرورش
 10. طراحی واجرای نظام جامع فضاهای کالبدی دانشگاه براساس استانداردهای آموزش عالی و معماری اسلامی- ایرانی و ملی
 11. تحول در طراحی و اجرای مسیرهای توسعه حرفه ای منابع انسانی آموزش و پرورش
 12. ایجاد زمینه های مشارکت لازم عوامل و نهادهای سهیم و موثر در امر تربیت معلم با رویکرد شایستگی محوری متناسب با ظرفیت های در دسترس ملی و بین المللی

اهداف عملیاتی سند راهبردی

1-1. نظرورزی، نظریه پردازی و کاربست نظریه های اسلامی در زمینه تعلیم و تربیت منابع انسانی با مشارکت حوزه های علمیه و سایر مراکز علمی و پژوهشی

1-2.  تدوین و استقرار الگوی اسلامی – ایرانی تربیت معلم شایستگی محور قابل عرضه در سطوح منطقه ای و جهان اسلام

1-3.   استقرار و توسعه نظام پایش یافته های بین المللی در زمینه تربیت معلم

1-4. کسب رتبه ممتاز در میان دانشگاه های تخصصی- حرفه ای کشور و منطقه

2-1. فراگیر شدن  فضای فرهنگی - اجتماعی و تربیتی متناسب با چشم انداز دانشگاه

2-2. استقرارنظام جذب، بکارگیری، نگهداشت و تعدیل منابع انسانی توانمند(هیأت علمی)

2-3. استقرار و توسعه سازوکار جذب و سنجش صلاحیت های داوطلبان، دانشجو - معلمان و دانش آموختگان

2-4. استقرار و توسعه نظام ارتباط دانشگاه با مدرسه(کارورزی)

3-1.  مرجعیت در طراحی و اجرای مسیرهای توسعه حرفه ای (مکمل برنامه های ضمن خدمت) کوتاه مدت و بلند مدت

3-2. ایفای نقش کلیدی در اجرای نظام ارزیابی و رتبه بندی منابع انسانی آموزش و پرورش در بخش دولتی و غیردولتی

4-1. نهادینه سازی رویکرد معلم پژوهنده (فکور) در فرآیندهای آموزشی دانشگاه 

4-2. توسعه تولیدات علمی و پژوهشی دانشگاه با تاکید بر اعضای هیات علمی و دانشجو معلمان

4-3. توسعه همکاری ها، ارتباطات و شبکه های علمی  با دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی در سطوح ملی، منطقه ای و جهان اسلام

5-1.  دستیابی به سطح بهینه نظام پشتیبان با تاکید بر کاربرد فناوری در ابعاد تربیتی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه

5-2.  متناسب سازی فضاهای کالبدی، امکانات وتجهیزات دانشگاه برابر استانداردهای ملی وآموزش عالی در تربیت حرفه ای معلمان

5-3.  استقرار نظام جامع بالندگی حرفه ای منابع انسانی دانشگاه

5-4. ارتقای کیفیت مدیریت و رهبری دانشگاه در سطوح خرد و کلان

 

 

نمایه تناظری اهداف و چالش ها و راهبردهای  سند راهبردی دانشگاه

 

اهداف

 •  

راهبرد کلان

هدف کلان 1

دستیابی به مرجعیت در حوزه تربیت معلم  متناسب با  مبانی تربیت اسلامی در سطوح ملی و فراملی

اهداف عملیاتی

1-1. نظرورزی، نظریه پردازی و کاربست نظریه های اسلامی در زمینه تعلیم و تربیت منابع انسانی با مشارکت حوزه های علمیه و سایر مراکز علمی و پژوهشی

1-2. تدوین و استقرار الگوی اسلامی – ایرانی تربیت معلم شایستگی محور قابل عرضه در سطوح منطقه ای و جهان اسلام

1-3. استقرار و توسعه نظام پایش یافته های بین المللی در زمینه تربیت معلم

1-4. کسب رتبه ممتاز در میان دانشگاه های تخصصی- حرفه ای کشور و منطقه

چالش

1. تعدد و ناهمخوانی نگرش های تحولی در حوزه تربیت معلم

2. مشارکت نابسنده عوامل و نهادهای سهیم و موثر در امر تربیت معلم

4. عدم انطباق نگاه و رویه های فرهنگی حاکم بر تربیت معلم کشور با ضرورت دستیابی به شایستگی های معلمی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

7. نا همسویی جریان تربیت نیروی انسانی متخصص در آموزش عالی کشور با نیازهای دانشگاه فرهنگیان (میان رشته ای های حوزه آموزش)

6. عدم تناسب رویه های جاری در مراجع فرادست با اقتضائات توسعه دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک دانشگاه ماموریت گرا

13. مقاومت در برابر بهره گیری از تجربیات جهانی در حوزه تربیت معلم

راهبرد

3. اصلاح نگرش های موجود و احراز شان دانشگاه به عنوان یک نهاد تخصصی- حرفه ای

8. توسعه پژوهندگی و استقرار فرهنگ پژوهش مداری در فرآیند سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت

7. توسعه و تقویت همکاری های علمی- بین المللی با دانشگاه های تربیت معلم و سایر نهادهای علمی حوزه تربیت معلم با اولویت جهان اسلام

12. ایجاد زمینه های مشارکت لازم عوامل و نهادهای سهیم و موثر در امر تربیت معلم با رویکرد شایستگی محوری متناسب با ظرفیت های در دسترس ملی و بین المللی

هدف کلان 2

تربیت دانش آموختگان(انسانی، اسلامی، انقلابی و ایرانی) برخوردار از شایستگی های عام (انسانی، اسلامی و ایرانی) و تخصصی و حرفه ای طراز آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

اهداف عملیاتی

2-1. فراگیر شدن  فضای فرهنگی - اجتماعی و تربیتی متناسب با چشم انداز دانشگاه

2-2. استقرارنظام جذب، بکارگیری، نگهداشت و تعدیل منابع انسانی توانمند(هیأت علمی)

2-3. استقرار و توسعه سازوکار جذب و سنجش صلاحیت های داوطلبان، دانشجو - معلمان و دانش آموختگان 2-4. استقرار و توسعه نظام ارتباط دانشگاه با مدرسه (کارورزی )

چالش

2. مشارکت نابسنده عوامل و نهادهای سهیم و موثر در امر تربیت معلم

3. بی ثباتی و نوسان در برآورد نیاز آموزش و پرورش به نیروی انسانی جدید

4. عدم انطباق نگاه و رویه های فرهنگی حاکم بر تربیت معلم کشور با ضرورت دستیابی به شایستگی های معلمی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

5. پایین بودن منزلت حرفه معلمی با توجه به شان حقیقی معلم از منظر اسلام

7. نا همسویی جریان تربیت نیروی انسانی متخصص در آموزش عالی کشور با نیازهای دانشگاه فرهنگیان (میان رشته ای های حوزه آموزش)

9. انکارناپذیری نقش اجتماعی دانشکده های علوم تربیتی در تامین نیروی انسانی مورد نیاز اموزش و پرورش با توجه به نقش تعیین شده برای دانشگاه فرهنگیان

10. محدودیت منابع و زیرساخت های دانشگاه با توجه به جایگاه و نقش آن در اعتلای نظام تعلیم و تربیت کشور

راهبرد

1. حاکمیت فضای فرهنگی و تربیتی برکلیه شئون دانشگاه مبتنی بر ارزش های حیات طیبه

4. نوآوری و تحول در رشته ها، ساختار و محتوای برنامه های درسی

7. توسعه و تقویت همکاری های علمی- بین المللی با دانشگاه های تربیت معلم و سایر نهادهای علمی حوزه تربیت معلم با اولویت جهان اسلام

12. ایجاد زمینه های مشارکت لازم عوامل و نهادهای سهیم و موثر در امر تربیت معلم با رویکرد شایستگی محوری متناسب با ظرفیت های در دسترس ملی و بین المللی

 

هدف کلان 3

ساماندهی و مدیریت علمی فرآیندتوانمندسازی و ارتقای سطح شایستگی های معلمان، مدیران و سایر منابع انسانی آموزش و پرورش

اهداف عملیاتی

3-1.  مرجعیت در طراحی و اجرای مسیرهای توسعه حرفه ای (مکمل برنامه های ضمن خدمت) کوتاه مدت و بلند مدت

3-2. ایفای نقش کلیدی در اجرای نظام ارزیابی و رتبه بندی منابع انسانی آموزش و پرورش

چالش

10. محدودیت منابع و زیرساخت های دانشگاه با توجه به جایگاه و نقش آن در اعتلای نظام تعلیم و تربیت کشور

راهبرد

9. توسعه ظرفیت و ارتقای فرایند بهسازی منابع انسانی آموزش و پرورش

11. تحول در طراحی و اجرای مسیرهای توسعه حرفه ای منابع انسانی آموزش و پرورش

هدف کلان 4

تقویت و ارتقای جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید علم و فناوری در حوزه تربیت معلم و دانش میان رشته ای آموزش در سطح ملی

اهداف عملیاتی

4-1. نهادینه سازی رویکرد معلم پژوهنده (فکور) در فرآیندهای آموزشی دانشگاه

4-2. توسعه تولیدات علمی و پژوهشی دانشگاه با تاکید بر اعضای هیات علمی و دانشجو معلمان

4-3. توسعه همکاری ها، ارتباطات و شبکه های علمی  با دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی در سطوح ملی، منطقه ای و جهان اسلام

چالش

12. حاکمیت رویکرد آموزش محوری و فقدان پیوند موثر بین آموزش و پژوهش در عرصه تربیت معلم

13. مقاومت در برابر بهره گیری از تجربیات جهانی در حوزه تربیت معلم

 

راهبرد

6. نهادینه ساختن نظام پایش وتضمین کیفیت

7. توسعه و تقویت همکاری های علمی- بین المللی با دانشگاه های تربیت معلم و سایر نهادهای علمی حوزه تربیت معلم با اولویت جهان اسلام

8. توسعه پژوهندگی و استقرار فرهنگ پژوهش مداری در فرآیند سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت

هدف کلان 5

استقرار و نهادینه سازی نظام تضمین کیفیت

اهداف عملیاتی

5-1.  دستیابی به سطح بهینه نظام پشتیبان با تاکید بر کاربرد فناوری در ابعاد تربیتی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه

5-2.  متناسب سازی فضاهای کالبدی، امکانات و تجهیزات دانشگاه برابر استانداردهای آموزش عالی در تربیت حرفه ای معلمان

5-3. استقرار نظام جامع بالندگی حرفه ای منابع انسانی دانشگاه

5-4. ارتقای کیفیت مدیریت و رهبری دانشگاه در سطوح خرد و کلان

چالش

8.  عدم انطباق سبک های مدیریتی غیر منطعف با ضرورت ایفای نقش تربیتی مدیران دانشگاه در عرصه تربیت معلم

 

10. محدودیت منابع و زیرساخت های دانشگاه با توجه به جایگاه و نقش آن در اعتلای نظام تعلیم و تربیت کشور

11. بی توجهی نسبی مدیران آموزش و پرورش در سطوح صف و ستاد به استقلال سازمانی دانشگاه (اداری و مالی) طبق اساسنامه مصوب

راهبرد

5. استقرار نظام بهبود مستمرکیفیت علمی، آموزشی و تربیتی دانشگاه

6. نهادینه ساختن نظام پایش وتضمین کیفیت

10. طراحی و اجرای نظام جامع فضاهای کالبدی دانشگاه بر اساس استانداردهای آموزش عالی و معماری اسلامی - ایرانی و ملی

2. ساماندهی نظام مدیریت، ساختار و تشکیلات

 

 

 

راهکارهای سند راهبردی دانشگاه

 

1-1. نظرورزی، نظریه پردازی و کاربست نظریه های اسلامی در زمینه تعلیم و تربیت منابع انسانی با مشارکت حوزه های علمیه و سایر مراکز علمی و پژوهشی

 1. نظرورزی و نظریه­پردازی در تکوین گفتمان بومی تربیت معلم
 1. ترویج اندیشه های بدیع و دستاوردهای علمی وعملی دانشگاه در سطح ملی و بین المللی(برند تربیت معلم) 
 1. تولید و انتشار آثار علمی ـ آموزشی در حوزه تربیت معلم
 

 

1-2.  تدوین و استقرار الگوی اسلامی – ایرانی تربیت معلم شایستگی محور قابل عرضه در سطوح منطقه ای و جهان اسلام

 1. طراحی و تدوین برنامه درسی ملی تربیت معلم و استقرار آن
 1. استقرار و توسعه برنامه راهبردی آموزش با تاکید بر توسعه آموزشی
 1. اصلاح و به روز رسانی مستمر رشته ها و برنامه های درسی بر اساس مبانی، الزامات و ضرورت های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامه درسی ملی
 1. سازماندهی و اجرای موثر برنامه های درسی معارف دینی و تعلیم و تربیت اسلامی (موضوع 35 واحد درسی تبصره 2 ماده 23 اساسنامه)
 

 

1-3.   استقرار و توسعه نظام پایش یافته های بین المللی در زمینه تربیت معلم

 1. پایش نظام مند دانش حرفه­ای، تجارب ، نوآوری ها و یافته های پژوهشی در عرصه تربیت معلم جهانی  
 1. ارزیابی مستمر ومقایسه وضعیت دانشگاه با موسسات طراز اول در دنیا
 

 

1-4. کسب رتبه ممتاز در میان دانشگاه های تخصصی- حرفه ای کشور و منطقه

 1. گسترش تحصیلات تکمیلی
 1. مدیریت و ساماندهی تولید کتابهای درسی ، منابع و رسانه های آموزشی
 1. استقرار نظام قطبی در توزیع رشته های آموزشی
 1. تسهیل دسترسی به منابع علمی با تاکید بر توسعه زیرساخت های مورد نیاز
 1. سامان بخشی به استفاده از نیروهای حق التدریس(غیر موظف)
 1. استفاده هوشمندانه از فناوری های نوین، در کلیه مراحل یاددهی - یادگیری
 

 

2-1. فراگیر شدن  فضای فرهنگی - اجتماعی و تربیتی متناسب با چشم انداز دانشگاه

 1. باز تعریف و غنی سازی صلاحیت های حرفه ای و ظرفیت های فرهنگی - اجتماعی و تربیتی منابع انسانی دانشگاه (مدرسان، اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی)
 1. ارتقاء کیفیت زیباشناختی محیط های یادگیری با استفاده از مضامین دینی،تربیتی،علمی و ادبی مرتبط با شایستگی های معلمی در قالب های گوناگون هنری
 1. تقویت و تعمیق هویت انسانی، اسلامی، انقلابی و ایرانی دانشجو معلمان
 1. برقراری تعامل و توسعه سازنده میان دانشجومعلمان با سازمان های مردم نهاد ذی ربط و فرهنگیان پیشکسوت به عنوان الگو و اسوه
 1. ترویج الگوهای اخلاقی (فردی، میان فردی و حرفه ای) بر اساس ارزش های انسانی و اسلامی
 1. استفاده از روش های متنوع جامعه پذیری ، ساماندهی و گسترش فعالیت های جمعی دانشجویی (کانون ها، انجمن ها و ...)
 1. گسترش و ترویج سبک زندگی اسلامی -  ایرانی
 1. گسترش و ترویج آموزه های قرآن، عترت و تعظیم شعائر اسلامی با تاکید بر فرهنگ اقامه نماز
 1. توسعه ظرفیت کنشگری اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه و اختیاری دانشجویان
 

 

2-2. استقرارنظام جذب، بکارگیری، نگهداشت و تعدیل منابع انسانی توانمند(هیأت علمی)

 1. اصلاح و ارتقای هرم هیات علمی دانشگاه
 1. افزایش جذابیت دانشگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت علمی برتر و نخبه
 

 

2-3. استقرار و توسعه سازوکار جذب و سنجش صلاحیت های داوطلبان، دانشجو - معلمان و دانش آموختگان

 1. تنوع بخشی در الگوهای پذیرش دانشجو
 1. مدیریت کیفیت دانشجویان ورودی دانشگاه 
 1.  سنجش میزان تغییر در شایستگی های دانشجو- معلمان در فرآیند تحصیل
 1. سنجش شایستگی های معلمی دانش آموختگان دانشگاه
 1. سنجش مستمر اثربخشی دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان در طول دوره خدمت
 

 

2-4. استقرار و توسعه نظام ارتباط دانشگاه با مدرسه(کارورزی)

 1. طراحی و اجرای برنامه جدید کارورزی جهت برقراری پیوند میان دانش نظری و عملی
 

 

3-1.  مرجعیت در طراحی و اجرای مسیرهای توسعه حرفه ای (مکمل برنامه های ضمن خدمت) کوتاه مدت و بلند مدت

 1. طراحی، استقرار و ارتقای مستمر نظام جامع آموزش و ارتقای کیفی منابع انسانی آموزش و پرورش
 1. مدیریت تامین و تربیت منابع انسانی آموزش و پرورش
 

 

3-2. ایفای نقش کلیدی در اجرای نظام ارزیابی و رتبه بندی منابع انسانی آموزش و پرورش در بخش دولتی و غیردولتی

 1. استقرار و توسعه نظام سنجش صلاحیت حرفه ای منابع انسانی آموزش و پرورش (معلمان و مدیران و...)
 

 

4-1. نهادینه سازی رویکرد معلم پژوهنده (فکور) در فرآیندهای آموزشی دانشگاه 

 1. طراحی و استقرار سازوکار حمایت از پژوهش های دانشجویی
 1. بازآرایی فرایندهای آموزشی دانشگاه مبتنی بر یافته های اقدام پژوهی و درس پژوهی  
 

 

4-2. توسعه تولیدات علمی و پژوهشی دانشگاه با تاکید بر اعضای هیات علمی و دانشجو معلمان

 1. استقرار نظام جامع پژوهش و نوآوری دانشگاه
 1. تجهیز و تامین زیرساخت­ها و افزایش دسترسی دانشجویان و کارکنان به منابع علمی و پژوهشی معتبر و مورد نیاز
 

 

4-3. توسعه همکاری ها، ارتباطات و شبکه های علمی  با دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی در سطوح ملی، منطقه ای و جهان اسلام

 1. ایجاد توانمندی­ و ارتقای شایستگی­های پژوهشی منابع انسانی دانشگاه
 1. تولید دانش و انجام پژوهش های بومی و حرفه ای در حوزه تربیت  معلم مبتنی بر مبانی تربیت اسلامی
 1. گسترش همکاری های پژوهشی و مشارکت در پروژه های پژوهشی ملی، بین المللی و تطبیقی
 

 

5-1.  دستیابی به سطح بهینه نظام پشتیبان با تاکید بر کاربرد فناوری در ابعاد تربیتی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه

 1. هوشمندسازی با تاکید بر ارتقاء بهره فناوری درکلیه فرآیندهای دانشگاه
 1. تنوع بخشی منابع پایدار درآمدی دانشگاه با تکیه بر درآمدهای اختصاصی
 1. بازمهندسی فرایندهای اجرایی و پشتیبان با بکارگیری روش های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و الزامات تحول و تعالی سازمانی
 

 

5-2.  متناسب سازی فضاهای کالبدی، امکانات وتجهیزات دانشگاه برابر استانداردهای ملی وآموزش عالی در تربیت حرفه ای معلمان

 1. متناسب سازی فضاهای کالبدی دانشگاه با اقتضائات، ویژگی ها و آموزه های معماری اسلامی– ایرانی و  برنامه های درسی و استانداردهای تربیتی و شرایط کسب شایستگی ها
 

 

5-3.  استقرار نظام جامع بالندگی حرفه ای منابع انسانی دانشگاه

 1. تدارک و زمینه سازی ساختاری، سخت افزاری و نرم افزاری در جهت تحقق اهداف بالندگی
 1. ایجادتحول در جهت تبدیل دانشگاه به سازمان یادگیرنده
 1. طراحی و فراهم ساختن فرصت های بالندگی حرفه ای به طرق مقتضی بر اساس اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دانشگاه
 

 

 

 

5-4. ارتقای کیفیت مدیریت و رهبری دانشگاه در سطوح خرد و کلان

 1. توسعه مشارکت واحدهای استانی و شوراهای منطقه ای، تفویض اختیار و تمرکز زدایی در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری دانشگاه
 1. چابک سازی و بهسازی مستمر ساختار سازمانی
 1. استیفای حقوق و منافع دانشگاه در مراجع ذیربط و فرادست
 1. بروزآوری و تنقیح قوانین و مقررات دانشگاه (توسعه محیط حقوقی)
 1. صیانت از حقوق دانشگاه، سلامت اداری و تقویت فرهنگ قانونمداری
 1. استقرار  و نهادینه سازی نظام سنجش علمی مولفه های سازمانی بهبود کیفیت و تعالی در دانشگاه
 1. استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد
 1. تشکیل و بهره برداری از ظرفیت های مجامع خیرین و کانون دانش آموختگان و بازنشستگان دانشگاه
 1. افزایش مشارکت عوامل و نهادهای سهیم و موثر در تحقق تربیت معلم شایستگی محور
 1. طراحی و توسعه نظام ارزیابی درونی در سطح دانشگاه
 

 

نمایه تناظری اهداف کلان ، عملیاتی و راهکارهای سند راهبردی دانشگاه

 

هدف کلان

هدف عملیاتی

 1. دستیابی به مرجعیت در حوزه تربیت معلم متناسب با  مبانی تربیت اسلامی در سطوح ملی و فراملی

1-1. نظرورزی، نظریه پردازی و کاربست نظریه های اسلامی در زمینه تعلیم و تربیت منابع انسانی با مشارکت حوزه های علمیه و سایر مراکز علمی و پژوهشی

راهکار

 1. نظرورزی و نظریه­پردازی در تکوین گفتمان بومی تربیت معلم
 1. ترویج اندیشه های بدیع و دستاوردهای علمی وعملی دانشگاه در سطح ملی و بین المللی(برند تربیت معلم) 
 1. تولید و انتشار آثار علمی ـ آموزشی در حوزه تربیت معلم

1-2.  تدوین و استقرار الگوی اسلامی ایرانی تربیت معلم شایستگی محور قابل عرضه در سطوح منطقه ای و جهان اسلام

راهکار

 1.  طراحی و تدوین برنامه درسی ملی تربیت معلم و استقرار آن
 1. استقرار و توسعه برنامه راهبردی آموزش با تاکید بر توسعه آموزشی
 1. اصلاح و به روز رسانی مستمر رشته ها و برنامه های درسی بر اساس مبانی، الزامات و ضرورت های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامه درسی ملی
 1. سازماندهی و اجرای موثر برنامه های درسی معارف دینی و تعلیم و تربیت اسلامی (موضوع 35 واحد درسی تبصره 2 ماده 23 اساسنامه)

1-3.   استقرار و توسعه نظام پایش یافته های بین المللی در زمینه تربیت معلم

راهکار

 1. پایش نظام مند دانش حرفه­ای، تجارب ، نوآوری ها و یافته های پژوهشی در عرصه تربیت معلم جهانی  
 1. ارزیابی مستمر ومقایسه وضعیت دانشگاه با موسسات طراز اول در دنیا

1-4. کسب رتبه ممتاز در میان دانشگاه های تخصصی- حرفه ای کشور و منطقه

راهکار

 1. گسترش تحصیلات تکمیلی
 1. مدیریت و ساماندهی تولید کتابهای درسی ، منابع و رسانه های آموزشی
 1. استقرار نظام قطبی در توزیع رشته های آموزشی
 1. تسهیل دسترسی به منابع علمی با تاکید بر توسعه زیرساخت های مورد نیاز
 1. سامان بخشی به استفاده از نیروهای حق التدریس(غیر موظف)
 1. استفاده هوشمندانه از فناوری های نوین، در کلیه مراحل یاددهی - یادگیری

2. تربیت دانش آموختگان (معلمان، مدیران و سایر منابع انسانی) برخوردار از شایستگی های عام (انسانی، اسلامی، انقلابی و ایرانی) و تخصصی و حرفه ای طراز آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

2-1. فراگیر شدن  فضای فرهنگی - اجتماعی و تربیتی متناسب با چشم انداز دانشگاه

راهکار

 1. باز تعریف و غنی سازی صلاحیت های حرفه ای و ظرفیت های فرهنگی- اجتماعی و تربیتی منابع انسانی دانشگاه (مدرسان، اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی)
 1. ارتقاء کیفیت زیباشناختی محیط های یادگیری با استفاده از مضامین دینی، تربیتی، علمی و ادبی مرتبط با شایستگی های معلمی در قالب های گوناگون هنری
 1. تقویت و تعمیق هویت انسانی، اسلامی، انقلابی و ایرانی دانشجو معلمان
 1. برقراری تعامل و توسعه سازنده میان دانشجومعلمان با سازمان های مردم نهاد ذی ربط و فرهنگیان پیشکسوت به عنوان الگو و اسوه
 1. ترویج الگوهای اخلاقی(فردی، میان فردی و حرفه ای) بر اساس ارزش های انسانی و اسلامی
 1. استفاده از روش های متنوع جامعه پذیری ، ساماندهی و گسترش فعالیت های جمعی دانشجویی(کانون ها، انجمن ها و ...)
 1. گسترش و ترویج سبک زندگی اسلامی -  ایرانی
 1. گسترش و ترویج آموزه های قرآن، عترت و تعظیم شعائر اسلامی با تاکید بر فرهنگ اقامه نماز
 1. توسعه ظرفیت کنشگری اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه و اختیاری دانشجویان

2-2. استقرارنظام جذب، بکارگیری، نگهداشت و تعدیل منابع انسانی توانمند(هیأت علمی)

راهکار

 1. اصلاح و ارتقای هرم هیات علمی دانشگاه
 1. افزایش جذابیت دانشگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت علمی برتر و نخبه

2-3. استقرار و توسعه سازوکار جذب و سنجش صلاحیت های داوطلبان، دانشجو - معلمان و دانش آموختگان

راهکار

 1. تنوع بخشی در الگوهای پذیرش دانشجو
 1. مدیریت کیفیت دانشجویان ورودی دانشگاه 
 1.  سنجش میزان تغییر در شایستگی های دانشجو- معلمان در فرآیند تحصیل
 1. سنجش شایستگی های معلمی دانش آموختگان دانشگاه
 1. سنجش مستمر اثربخشی دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان در طول دوره خدمت

2-4. استقرار و توسعه نظام ارتباط دانشگاه با مدرسه (کارورزی )

راهکار

 1. طراحی و اجرای برنامه جدید کارورزی جهت برقراری پیوند میان دانش نظری و عملی

3. ساماندهی و مدیریت علمی فرآیندتوانمندسازی و ارتقای سطح شایستگی های معلمان، مدیران و سایر منابع انسانی آموزش و پرورش

 3-1. مرجعیت در طراحی و اجرای مسیرهای توسعه حرفه ای (مکمل برنامه های ضمن خدمت) کوتاه مدت و بلند مدت

راهکار

 1. طراحی، استقرار و ارتقای مستمر نظام جامع آموزش و ارتقای کیفی منابع انسانی آموزش و پرورش
 1. مدیریت تامین و تربیت منابع انسانی آموزش و پرورش

3-2. ایفای نقش کلیدی در اجرای نظام ارزیابی و رتبه بندی منابع انسانی آموزش و پرورش در بخش دولتی و غیر دولتی

راهکار

 1. استقرار و توسعه نظام سنجش صلاحیت حرفه ای منابع انسانی آموزش و پرورش (معلمان و مدیران و...)

4.  تقویت و ارتقای جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید علم و فناوری در حوزه تربیت معلم و دانش میان رشته ای آموزش در سطح ملی

4-1. نهادینه سازی رویکرد معلم پژوهنده (فکور) در فرآیندهای آموزشی دانشگاه 

راهکار

 1. طراحی و استقرار سازوکار حمایت از پژوهش های دانشجویی
 1. بازآرایی فرایندهای آموزشی دانشگاه مبتنی بر یافته های اقدام پژوهی و درس پژوهی  

4-2. توسعه تولیدات علمی و پژوهشی دانشگاه با تاکید بر اعضای هیات علمی  و دانشجو معلمان

راهکار

 1. استقرار نظام جامع پژوهش و نوآوری دانشگاه
 1. تجهیز و تامین زیرساخت­ها و افزایش دسترسی دانشجویان و کارکنان به منابع علمی و پژوهشی معتبر و مورد نیاز

4-3. توسعه همکاری ها، ارتباطات و شبکه های علمی  با دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی در سطوح ملی، منطقه ای و جهان اسلام

راهکار

 1. ایجاد توانمندی­ و ارتقای شایستگی­های پژوهشی منابع انسانی دانشگاه
 1. تولید دانش و انجام پژوهش های بومی و حرفه ای در حوزه تربیت  معلم مبتنی بر مبانی تربیت اسلامی
 1. گسترش همکاری های پژوهشی و مشارکت در پروژه های پژوهشی ملی، بین المللی و تطبیقی

5.  استقرار و نهادینه سازی نظام تضمین کیفیت

5-1.  دستیابی به سطح بهینه نظام پشتیبان با تاکید بر کاربرد فناوری در ابعاد تربیتی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه

راهکار

 1. هوشمندسازی با تاکید بر ارتقاء بهره فناوری درکلیه فرآیندهای دانشگاه
 1. تنوع بخشی منابع پایدار درآمدی دانشگاه با تکیه بر درآمدهای اختصاصی
 1. بازمهندسی فرایندهای اجرایی و پشتیبان با بکارگیری روش های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و الزامات تحول و تعالی سازمانی

5-2.  متناسب سازی فضاهای کالبدی، امکانات و تجهیزات دانشگاه برابر استانداردهای آموزش عالی در تربیت حرفه ای معلمان

راهکار

 1. متناسب سازی فضاهای کالبدی دانشگاه با اقتضائات، ویژگی ها و آموزه های معماری اسلامی– ایرانی و  برنامه های درسی و استانداردهای تربیتی و شرایط کسب شایستگی ها

5-3.  استقرار نظام جامع بالندگی حرفه ای منابع انسانی دانشگاه

راهکار

 1. تدارک و زمینه سازی ساختاری، سخت افزاری و نرم افزاری در جهت تحقق اهداف بالندگی
 1. ایجادتحول در جهت تبدیل دانشگاه به سازمان یادگیرنده
 1. طراحی و فراهم ساختن فرصت های بالندگی حرفه ای به طرق مقتضی بر اساس اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دانشگاه

5-4. ارتقای کیفیت مدیریت و رهبری دانشگاه در سطوح خرد و کلان

راهکار

 1. توسعه مشارکت واحدهای استانی و شوراهای منطقه ای، تفویض اختیار و تمرکز زدایی در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری دانشگاه
 1. چابک سازی و بهسازی مستمر ساختار سازمانی
 1. استیفای حقوق و منافع دانشگاه در مراجع ذیربط و فرادست
 1. بروزآوری و تنقیح قوانین و مقررات دانشگاه (توسعه محیط حقوقی)
 1. صیانت از حقوق دانشگاه، سلامت اداری و تقویت فرهنگ قانونمداری
 1. استقرار  و نهادینه سازی نظام سنجش علمی مولفه های سازمانی بهبود کیفیت و تعالی در دانشگاه
 1. استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد
 1. تشکیل و بهره برداری از ظرفیت های مجامع خیرین و کانون دانش آموختگان و بازنشستگان دانشگاه
 1. افزایش مشارکت عوامل و نهادهای سهیم و موثر در تحقق تربیت معلم شایستگی محور
 1. طراحی و توسعه نظام ارزیابی درونی در سطح دانشگاه
 

 

 

 

نشانگرهای کلیدی تحقق اهداف و آرمان های دانشگاه فرهنگیان در افق چشم انداز 1404

 

چشم انداز 1404

سال 1394   سال پایه

(پایان  برنامه پنجم)

تناظر با اهداف کلان سند

عنوان شاخص

ردیف

1404

1394

20

87

اهداف 1 تا 5

نسبت دانشجو به استاد

1

95 %

3 %

اهداف 1 تا 5

هرم هیأت علمی )استادیار و بالاتر(

2

75/1

75/3

اهداف 1 تا 5

نسبت اعضای غیر هیات علمی (رسمی/پیمانی/قراردادی) به اعضای هیات علمی

3

40 %

کمتر از 1%

اهداف 1 تا 4

نسبت دانشجویان POSTGRADUATE و تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان

4

12

76/6

اهداف 2 تا 5

سرانه فضا (آموزشی و پژوهشی)

5

12

9/4

اهداف 2 و 3 و 5

سرانه فضای خوابگاهی

6

5.1

1/4

اهداف 2 و 3 و 5

سرانه فضای فرهنگی

7

2

کمتر از 1%

هدف4

سرانه تولیدات علمی اعضای هیأت علمی همسو با ماموریت های دانشگاه

8

30%

کمتر از 1%

اهداف 3 و 4

سهم از تولیدات علمی در حوزه های ماموریتی دانشگاه (تعلیم و تربیت اسلامی/ تربیت معلم/ دانش میان رشته ای آموزش/ تربیت مدیر) در کشور

9

10%

5.2%

هدف4

نسبت اعتبارات پژوهشی و فناوری به اعتبارات هزینه ای و اختصاصی 

10

10 %

2/4 %

هدف 2

نسبت اعتبارات فرهنگی و اجتماعی به کل اعتبارات 

11

60%

29%

هدف 3

سهم بهسازی منابع انسانی آموزش و پرورش از کل فعالیت های آموزشی دانشگاه

12

1%

کمتر از 1%

هدف 1

سهم دانشجویان غیر ایرانی به کل دانشجویان دانشگاه

13

2%

کمتر از 1%

اهداف 1 و 5

نسبت اعتبارات فعالیت ها و همکاری بین المللی به اعتبارات هزینه ای و اختصاصی 

14

10%

کمتر از 1%

اهداف 1 و 4

نسبت برنامه های درسی جدید تولید شده به کل برنامه های درسی به اجرا گذاشته شده

15

100%

کمتر از 1%

اهداف 1 و 4

نسبت برنامه های درسی بازنگری شده به کل برنامه های درسی به اجرا گذاشته شده

16

64

کمتر از 1%

اهداف 2 و 5

تعداد مجتمع های آموزشی وابسته به پردیس های دانشگاهی

17

45%

20%

اهداف 2 و 5

نسبت ساعات دروس عملی، کارگاهی، کارورزی و کارآموزی به کل ساعات برنامه درسی

18

20%

کمتر از 1%

هدف 3 و 5

سهم آموزش های های الکترونیکی از کل آموزش های دانشگاه

19

70%

12%

هدف 2

نسبت دانشجویان فعال در برنامه های فرهنگی و اجتماعی به کل دانشجویان

20

70%

کمتر از 1%

هدف 2

درصد پردیس ها و واحدهای تابعه دانشگاهی سبز(منطبق با استانداردهای توسعه پایدار)

21

 

 

 

استلزامات سند راهبردی 

 

استلزامات قانونی

 •  توجه به جایگاه و ماموریت حاکمیتی دانشگاه در احکام و مواد قانونی برنامه های توسعه بویژه برنامه های ششم و هفتم
 • بازآرایی و بازبینی برخی از فرازهای اساسنامه مصوب دانشگاه در جهت تقویت کیفیت و کارایی دانشگاه
 • بازآرائی و بازبینی برخی آئین نامه ها و رویه های اجرایی نهادها و سازمان های مرتبط متناسب با شرایط تکوینی و توسعه ای دانشگاه

استلزامات پشتیبانی

 • افزایش  بودجه سنواتی دانشگاه و سرانه دانشجو
 • افزایش بودجه های تملک دارایی های سرمایه ای و احداثی دانشگاه (عمرانی)
 • تداوم حمایت همه جانبه آموزش و پرورش از دانشگاه در عرصه  تامین نیروی انسانی غیر هیات علمی و کادر آموزشی، درآمدزایی، تامین فضای کالبدی و ... دانشگاه
 • جذب و تامین سنواتی هیات علمی مورد نیاز دانشگاه و اختصاص ردیف های استخدامی
 • ایفای نقش موثر  نهاد ها و دستگاه های دولتی و  غیردولتی موثر در تحقق شایستگی های معلمان
 • ایفای نقش فعال مدیران عالی استان ها (استانداران) به عنوان روسای کمیته های استانی هیات امنا و همسو سازی منابع و ظرفیت های استان با نیازهای دانشگاه

 

 

 


نظرات کاربران