پردیس شهید بهشتی بندرعباس (برادران )

گروه علوم تربیتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

1

علی دهقان زاده

فلسفه تعلیم و تربیت

2

مختار ذاکری

فلسفه تعلیم و تربیت

3

مهنوش عابدینی

مدیریت آموزشی

4

علیرضا فولادی

تحقیقات آموزشی

5

اسحق ملکی

علوم اجتماعی

6

پوران پودات

زبان و ادبیات فارسی

7

محمد ذاکری

زبان و ادبیات فارسی

8

شعله سهرابی پور

مدیریت ورزش

9

فریده باذوق

هنر

 


نظرات کاربران