پردیس شهید بهشتی بندرعباس (برادران )

هیئت امنا دانشگاه فرهنگیان استان هرمزگان

برای پردیس های هر استان دانشگاه فرهنگیان در مجموع یک هیئت امنا تحت عنوان کمیته استانی هیئت امنا تعریف شده است .

ترکیب فعلی هیئت امنا به صورت زیر است :

مدیر کل آموزش و پرورش استان

رئیس هیئت امنا

رئیس پردیس شهید بهشتی

دبیر هیئت امنا

رئیس پردیس فاطمه الزهرا (س)

عضو هیئت امنا

معاون برنامه ریزی اداره کل

عضو هیئت امنا

فریدون برخورداری

نماینده اساتید پردیس ها

مرتضی عباس نسب

نمایده اساتید پردیس ها

 

 در آینده نزدیک هیئت امنا به صورت زیر خواهد شد:

استاندار هرمزگان

رئیس هیئت امنا

مدیر استانی دانشگاه فرهنگیان

دبیر هیئت امنا

مدیر کل آموزش و پرورش

عضو هیئت امنا

روسای پردیس ها

عضو هیئت امنا

رئیس دانشگاه هرمزگان

عضو هیئت امنا

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

عضو هیئت امنا

دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها

عضو هیئت امنا

 

 


نظرات کاربران