پردیس شهید بهشتی بندرعباس (برادران )

رشته های پردیس شهید بهشتی هرمزگان

کارشناسی ناپیوسته

 

کاردانی ناپیوسته

 

برادران و مختلط

ردیف

رشته

کد رشته

شماره گروه

جنسیت

تعداد

 

ردیف

رشته

کد رشته

شماره گروه

جنسیت

تعداد

-

--

--

--

--

--

 

4

آموزش وپرورش ابتدایی 92(مختلط)

71975432

8

 

مرد:30

زن:19

49

کارشناسی پیوسته

 

5

آموزش دینی وعربی 93(مختلط)

71975108

4

مرد:6

زن:17

23

ردیف

رشته

کد رشته

شماره گروه

جنسیت

تعداد

 

6

آموزش زبان وادبیات فارسی 93(مختلط)

71975451

11

مرد:10

زن:17

27

1

علوم تربیتی 91

22830

50

مرد

35

 

7

تربیت مربی امورتربیتی 93

 (گرایش عمومی)

71975460

20

 

مرد:14

زن:12

26

2

علوم تربیتی 91

22830

51

مرد

34

 

8

آموزش وپرورش ابتدایی 93

71975432

9

مرد

47

3

علوم تربیتی 91

22830

52

مرد

35

 

9

آموزش مطالعات اجتماعی 93 (مختلط)

71975368

2

مرد:25

زن:16

41

4

علوم تربیتی 91

22830

53

مرد

34

 

خواهران

5

علوم تربیتی 92

22830

54

مرد

31

 

6

علوم تربیتی 92

22830

55

مرد

30

 

7

علوم تربیتی 93

22830

56

مرد

27

 

8

علوم تربیتی 93

22830

57

مرد

27

 

ردیف

رشته

کد رشته

شماره گروه

جنسیت

تعداد

9

راهنمایی ومشاوره 91

23201

60

مرد

25

 

1

آموزش وپرورش ابتدایی 93

71975432

10

زن

28

10

راهنمایی ومشاوره 92

23201

61

مرد

20

 

 

 

 

 

 

 

11

راهنمایی ومشاوره 93

23201

62

مرد

15

 

 
در ضمن در سال تحصیلی 95-94 در رشته های پیوسته دبیری ریاضی ،علوم تربیتی و تربیت بدنی دانشجو از میان داوطلبان آزمون سراسری پذیرش خواهد شد .


نظرات کاربران