پردیس شهید بهشتی بندرعباس (برادران )

کارشناسی پیوسته علوم تربیتی 93

ردیف

کد آموزشی

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

عکس

1

9322830018


نادر


آبسالان


royalgostar2@gmail.com

 

2

9322830026


مراد


ابجامه


shamsony0230@yahoo.com

 

3

9322830027


سینا


اتون


shamsony0230@yahoo.com

 

4

9322830007


ابراهیم


احمدزاده


ebrahimahmadzadeh75@yahoo.com

 

5

9322830017


امید


احمدی خا


mohsenzereh@gmail.com

 

6

93228302055


فرشاد


اسدی نژاد


farshadasadi810@gmail.com

 

7

9322830042


عباس


افروس


fallah1990@gmail.com

 

8

9322830043


علی


امیری زاده برنطین


fallah1990@gmail.com

 

9

9322830024


عبدالله


ایرانی


mohammadirani50@gmail.com

 

10

9322830051


احمد


ایرندگانی


kazem.saberi72@gmail.com

 

11

9322830052


امید


ایرندگانی


kazem.saberi72@gmail.com

 

12

93228302054


محمد


ایمانی


imani6391@gmail.com

 

13

9322830033


عبدالله


تاجوئی پور


aziznia2003@gmail.com

 

14

9322830031


خالد


ترکمانی


khaledtorkamani3@gmail.com

 

15

9322830037


حسین


ترکمانی فرسرمستی


shirzad4960@yahoo.com

 

16

9324802034


احمد


تسبیحی


www.gholamipodol@yahoo.com

 

17

9322830023


محمدرضا


جلالی


cafenetmanoto@yahoo.com

 

18

9322830003


عقیل


جهانگیری


jahangiri.za32@yahoo.com

 

19

9322830021


میلاد


حاجی نسب


Miladhaji999@gmail.com

 

20

9322830004


سیدبهنام


حسینی باینوجی


behnam12.hossieni2015@gmail.com

 

21

9322830010


محمدامین


خدمتیان


amin.bnd@live.com

 

22

9322830015


محمد


خلفانی


ahmad881212@yahoo.com

 

23

9322830025


لقمان


خورسند


toryani2010@gmail.com

 

24

9322830050


عادل


دادکانی


kazem.saberi72@gmail.com

 

25

9322830009


کیوان


دهقانی تل گردوئی


behnam_dehghani2060@yahoo.com

 

26

9322830036


محمد


رئیسی


mohamad.raesi@YAHOO.COM

 

27

9322830032


عبدالله


رحمتی


xlive77@gmail.com

 

28

9322830046


ابوذر


رودینی


soheilover@yahoo.com

 

29

9322830016


عبداله


روستاقی


abdolhamidrashidfard@gmail.com

 

30

9322830005


علی اکبر


روشی


khadamat.r@gmail.com

 

31

9322830038


موسی


زارعی


mousa.zarei1374@gmail.com

 

32

9322830039


نیما


زارعی


nima.zarei.aglow@gmail.com

 

33

9322830006


کاظم


زاهدی


kazemzahedi2211@gmail.com

 

34

9322830002


محمد


زایری


andishe0902@yahoo.com

 

35

9322830030


محمد


زنارساغر


fincity@chmail.ir

 

36

9322830012


محمد


سالاری


kafinetkarimi@yahoo.com

 

37

9322830011


منصور


ستوده


mansoorsetoodeh7@gmail.com

 

38

93228302053


سجاد


سنگری


sajad22183@Gmail.com

 

39

9322830001


عامر


سهیلی


amersoheili774@gmail .com

 

40

9322830013


رضا


شاکری بلیلی


rezawi276@gmail.com

 

41

9322830034


محمد


شاعری پور


sahelejask@yahoo.com

 

42

9322830049


علیرضا


شرفی


ehsan.hejazizadeh@gmail.com

 

43

9322830047


مجیب الرحمن


شهلی بر


shohlibor23@yahoo.com

 

44

93228302056


احمد


طالبان


ss_lover64@yahoo.com

 

45

9322830040


احمد


طاهری


karimi1013@yahoo.com

 

46

9322830014


محمد


عامری سیاهوئی


winerfan@yahoo.com

 

47

9322830022


حمیدرضا


غلامی سکل


hamed782sk@yahoo.com

 

48

9322830029


سینا


فرهودی


mashuri1357@gmail.com

 

49

9322830041


ساسان


کریمی


oveyskarimi06@gmail.com

 

50

9322830019


سلمان


کمال پور


salmankamalpour@gmail.com

 

51

9322830048


جاسم


مجاهد


sarab20101@gmail.com

 

52

9322830008


اسامه


محمدیان


odd300@yahoo.com

 

53

9322830044


رضا


معتقدی


fallah1990@gmail.com

 

54

9322830035


عبدالصمد


منصوری نژاد


mansoorifm@yahoo.com

 

55

9322830045


احمد


میرشکاری ده کهان


cafenetmanoto@yahoo.com

 

56

9324802022


حسن


نعمتی


ghoghnos.sd@gmail.com

 

57

9322830020


رضا


نوروزی گیسی


royalgostar2@gmail.com

 

 


نظرات کاربران