پردیس شهید بهشتی بندرعباس (برادران )

کارشناسی پیوسته مشاوره 91

ردیف

کد آموزشی

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

عکس

1

91232001


فرشاد


آزادیان مطلق

 

 

2

9114120548


علی


بالش


aftabgorzeh22@gmail.com

 

3

9113553359


عبدالغفور


بلوچ


gha4emperor@gmail.com

 

4

9113579445


نعمت اله


پسکوهی


nmnmnm3173@gmail.com

 

5

9114128048


علیرضا


حیدری


abdalrasolhaidari@yahoo.com

 

6

9114120935


عبداله


خیده


abcollahkhideh@gmail.com

 

7

9114107015


محمدامین


زارعی


zarei20005@gmail.com

 

8

9114114140


یاسر


زاهدی دهوئی


yas.zahdi@gmail.com

 

9

9113579473


خالد


زومکزهی


gha4emperor@gmail.com

 

10

9114553664


توفیق


سرور


toufiq.soroor@gmail.com

 

11

9113613702


محمدامین


سلیمی جابری


Amin.Love7100@Mail.com

 

12

9113584813


موسی


شهنوئی


gha4emperor

 

13

9114121015


یوسف


عبدالهی


gha4emperor@gmail.com

 

14

9114123929


مجید


علی زاده


kh.khodary.gmail.com

 

15

9114134611


نادعلی


علیدادی


GHA4emperor@gmail.com

 

16

9114123852


محمد


فردوسی


nmnmnm3173@gmail.com

 

17

9114138713


حسین


قاسمی


tiroor.volvo@gmail.com

 

18

9114124639


حامد


کرمی


gha4emperor@gmail.com

 

19

91232000


عبداله


کویتی


hassan.k_70@yahoo.com

 

20

9114128766


امید


لقمانی


Loveonfire2012@yahoo.com

 

21

9113603113


وحید


مرتضوی


loveonfire2012@yahoo.com

 

22

9114110332


محب الدین


ملت خواه


city.net1361@gmail.com

 

23

9113663444


حسن


میرشکاری


frzen70@gmail.com

 

24

9113601739


حسین


میرشکاری


frzen70@gmail.com

 

25

9114625598


علی


نوروزی گیسی


alireza_17_2007@yahoo.com

 

 


نظرات کاربران