پردیس شهید بهشتی بندرعباس (برادران )

کارشناسی پیوسته مشاوره 92

ردیف

کد آموزشی

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

عکس

1

9211640258


حمیدرضا


آرایش


city.net1392@gmail.com

 

2

9213361967


ابوطالب


احمدی


ab.ahmadi93@gmail.com

 

3

9213228253


علی


اسدزاده


dotnet.1391@gmail.com

 

4

9213268787


علی


پوش


reza.bandarabba547@gmail.com

 

5

9212077530


مصطفی


حیدری


mostafa.heydari0851@gmail.com

 

6

9211143657


عباس


خیرتاش


kafinet100@yahoo.com

 

7

9211639313


عارف


دال خال


aref2206@gmail.com

 

8

9213362064


مرتضی


ذاکری


m.z1373@yahoo.com

 

9

9211627684


امیر


رنجبری


masoudranjbari@yahoo.com

 

10

9215942062


کاظم


شکوهی


www.dalale . com

 

11

9213203046


ابراهیم


ضیایی مطلق


hematseyche@yahoo.com

 

12

9212015614


سعید


عابدی


@

 

13

9212528651


ستار


عابدینی


satarabd86@yahoo.com

 

14

9213201275


علی اکبر


علی زاده جابری


alizade.1374@yahoo.com

 

15

9212568476


امید


عیسایی


karimi1013@yahoo.com

 

16

921232000


علیرضا


قاسمی


*

 

17

9211525204


امین


لاله زاری


aminlalehzari72@gmail.com

 

18

9213362637


احمد


محمودی


ahmad.chalesh001@gmail.com

 

19

9214011324


محمد


مردانه


djatash70@yahoo.com

 

20

9213200058


بهنام


موثقی


behnam7692

 

21

9211530339


افشین


میرزاده


city.net1392@gmail.com

 

 


نظرات کاربران