پردیس شهید بهشتی بندرعباس (برادران )

کارشناسی پیوسته مشاوره 93

ردیف

کد آموزشی

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

عکس

1

9323201005


حمید


افتادگر


paytakhtnet@gmail.com

 

2

9323201011


مجید


باقری


bagheri.ma22@gmail.com

 

3

9323201016


محمدجواد


بیگی


mjb.7596@gmail.com

 

4

9323201012


محسن


پوررنجبرعلی اباد


iran 327@ yahoo.com

 

5

9323201013


حمید


جداوی


m.salari0349@gmail.com

 

6

9323201007


مجتبی


چادرکافوری


n@gmail.com

 

7

9323201008


مهدی


زارع کمالی


yadegar252@yahoo.com

 

8

9323201014


اسماعیل


سهرابی


kazemsalarii@chmail.ir

 

9

9323201002


صدیق


سیاه خانی


cof.farzad@gmail.com

 

10

9323201003


سرایش


شهدادی


baran_ice41@yahoo.com

 

11

9323201006


هادی


شیخ


nasirmz124@ymail.com

 

12

9323201015


قاسم


صادقی


m.salari0349@gmail.com

 

13

9330676018


علی


عبداللهی هرات


aliabdollahi110@yahoo.com

 

14

9323201009


مسعود


کشمیری


yazd55@yahoo.com

 

15

9323201010


سیداحسان


محمدی فرد


asd@yahoo.com

 

16

9323201001


عارف


وکیلی زارع


asranetcafe@gmail.com

 

 


نظرات کاربران